Souhlas s cookies
Ahoj! Na tomto webu jsou cookies (cukroví jsem už snědla).
Potvrdit všechny
Vybrat
Souhlas s cookies
Nastavení
Automaticky jsou zapnuté cookies, které jsou nepostradatelné pro správné zobrazení webu. Ty další jsou volitelné.
Funkční cookies
Technické uložení nebo přístup je nezbytně nutný pro legitimní účel umožnění použití konkrétní služby, kterou si odběratel nebo uživatel výslovně vyžádal, nebo pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací.
Analytické cookies
Disabled
Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Reklamní cookies
Disabled
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
česky s dančou - blog
Proč pálíme čarodějnice? / Why do we burn witches?
Daniela Virtelová
Lektoka češtiny

Pálení čarodějnic, nebo taky filipojakubská noc (v některých státech se ji říká Valpuržina noc), se v České republice slaví 30. dubna. Jaká je historie této tradice? Proč se slaví? A co během filipojakubské noci děláme dnes? To se dozvíš v dnešním článku.

Keltské kořeny

Pálení čarodějnic je původně pohanský svátek. Keltové mu říkali Beltain. Během této noci se loučili se zimou a vítali jaro. V ohni spalovali vše špatné. Věřili, že je oheň očistí. Neslavili ho vždy 30. dubna- slavilo se při úplňku, který byl nejblíže 1. květnu.

Změna názvu (aneb přišlo křesťanství)

Pak přišlo křesťanství. Církev nechtěla, aby se zde slavili pohanské svátky, proto ho nahradila svátkem svatého Filipa a Jakuba (proto se mu dnes říká filipojakubská noc).

Během této doby se upalovaly ženy, které byly označeny za čarodějnice. Měli mít nadpřirozené schopnosti. Ke svým schopnostem se přiznaly proto, že byly mučené. Ve skutečnosti to byly ženy (někdy i muži), kterých se někdo chtěl zbavit.
The burning of witches, or Filip and James night (in some countries also known as Walpurgis night - which is the term I am going to use to translate both terms in this atricle), is celebrated in the Czech Republic on 30 April. What is the history of this tradition? Why is it celebrated? And what do we do today during Walpurgis night? Find out in today's article.

Celtic roots

Witch burning is originally a pagan holiday. The Celts called him Beltain. During this night, they said goodbye to winter and welcomed spring. They burned all the wrong things in the fire. They believed fire would cleanse them. It was not always celebrated on 30 April - it was celebrated during the full moon, which was closest to 1 May.

Changing the name (or christianity came)

Then came Christianity. The Church did not want pagan festivals to be celebrated here, so they replaced it with St. Philip and James (which is why it is now called Philippian and James Night).

During this time, women who were marked witches were burned. They were supposed to have supernatural powers. They confessed to their powers because they were tortured. In fact, it was women (sometimes men) whom someone wanted to get rid of.
Keltové věřili, že je oheň očistí.
Jak slavíme filipojakubskou noc dnes?

Dnes stavíme vatry (= velký oheň) a vyrábíme čarodějnice. Čarodějnici si představujeme jako ošklivou ženu, která má hrb, bradavici na nose, kočku na rameni a létá na koštěti. V noci čarodějnici zapálíme na vatře. Pro mě osobně je dost zvláštní, že znovu děláme takovou morbidní věc jako je upalování lidí (i když to děláme jen symbolicky). Potom si na ohni opékáme buřty.

V některých městech a na některých vesnicích jsou s tímto svátkem spojeny trhy a koncerty nebo dokonce ohňostroje. Někteří lidé se převlékají do kostýmů (vlastně je to takový český Halloween). Je to příležitost se sejít a společně pít a jíst. Další den je státní svátek, takže nikdo nemusí vstávat do práce a všichni můžou být dlouho vzhůru.

P.S.: Jestli se zajímáš o českou kulturu a studuješ češtinu, ráda ti s tím pomůžu. Zarezervuj si lekce tady. A nezapomeň se přidat do uzavřené facebookové skupiny.

How do we celebrate Walpurgis night tonight?

Today we build bonfires and make witches. We imagine a witch as an ugly woman who has a hump, a wart on her nose, a cat on her shoulder and flies on a broomstick. At night, we light the witch on a bonfire. For me personally, it's rather odd that we're doing such a morbid thing again as burning people down (even if we're only doing it symbolically). Then we roast our sausages on the fire.

In some towns and villages, markets and concerts or even fireworks are associated with this holiday. Some people dress up in costumes (it's actually a kind of Czech Halloween). It's an opportunity to get together and drink and eat together. The next day is a public holiday, so no one has to get up for work and everyone can stay up late.

P.S.: If you are interested in Czech culture and study Czech, I will be happy to help you. Book your lessons here. And don’t forget to join the closed Facebook group.
Čarodějnici si představujeme jako ošklivou ženu, která má hrb, bradavici na nose, kočku na rameni a létá na koštěti.
SLOVNÍ ZÁSOBA / VOCABULARY:

Pálení čarodějnic, filipojakubská noc, Valpuržina noc = The burning of witches, Filip and James night, Walpurgis night
pohanský svátek = pagan holiday
oheň je očistí = fire would cleanse them
upalovaly na ženy = women were burned
byly mučené = they were tortured
tavíme vatry a vyrábíme čarodějnice = we build bonfires and make witches
(čarodejnice) má hrb, bradavici na nose, kočku na rameni a létá na koštěti = (a witch) has a hump, a wart on her nose, a cat on her shoulder and flies on a broomstick
převlékají se do kostýmů = dress up in costumes

Zdroje obrázků: pixabay.com