Souhlas s cookies
Ahoj! Na tomto webu jsou cookies (cukroví jsem už snědla).
Potvrdit všechny
Vybrat
Souhlas s cookies
Nastavení
Automaticky jsou zapnuté cookies, které jsou nepostradatelné pro správné zobrazení webu. Ty další jsou volitelné.
Funkční cookies
Technické uložení nebo přístup je nezbytně nutný pro legitimní účel umožnění použití konkrétní služby, kterou si odběratel nebo uživatel výslovně vyžádal, nebo pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací.
Analytické cookies
Disabled
Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Reklamní cookies
Disabled
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.

Cyril a Metoděj /
Cyril and Methodius

Cyril a Metoděj

Pokud žiješ v České republice, určitě víte, že 5. 7. je státní svátek. Jestli tu pracuješ, věřím, že tento den máš rád(a), protože nemusíš ten den jít do práce (pokud tedy zrovna nevyjde na neděli, jako tento rok, v tom případě to je „jen“ státní svátek, ale ne den volna :-)). V čem je ale tak významný? A co se ten den stalo? O tom se dozvíš v dnešním článku.

Proč 5. 7. ?

5. 7. je den, kdy se slaví příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Věrozvěst je člověk, který zvěstuje (hlásá, oznamuje) víru. Cyril (také nazývaný Konstantin) a Metoděj přišli na Velkou Moravu (ta ležela tam, kde je dnes Morava, Slovensko a Maďarsko) pravděpodobně v roce 863. Ve skutečnosti nepřišli 5. 7., ani ten den neudělali nic významného. Tento den je ale jejich příchod oslavován, a to nejen na území České republiky. Je to z toho důvodu, že o den později si připomínáme upálení mistra Jana Husa.

Jaké byly důvody jejich příchodu?

Na Velkou Moravu přišli Cyril a Metoděj na žádost císaře Michala III. Michal II. byl o to požádán knížetem Rastislavem, který tehdy velkomoravské říši (Velké Moravě) vládl. Měli jeden hlavní úkol: hlásat křesťanskou víru, většina lidí na tomto území byli pohané. To ale nebyl hlavní důvod, proč sem byli pozváni. Hlavním důvodem byla moc. :-) Rastislav totiž chtěl, aby velkomoravská říše byla nezávislá na jiných zemích, a k tomu potřeboval také nezávislou církev. A k tomu mu měli Cyril a Metoděj pomoct tím, že přinesou do země křesťanství. Chytrý plán, že? :-)

Odkud přišli?

Cyril před příchodem na Moravu vytvořil nové písmo – hlaholici (z něj se vyvinula cyrilice, která se potom stala základem azbuky – písma, které používají například rusky mluvící národy). Šikovný muž, že? :-) Když si uvědomíme, že řecké nebo latinské písmo se vyvíjelo celá staletí…

Toto písmo vytvořil pro jazyk, kterému se říká staroslověnština. Cyril a Metoděj byli bratři, pocházeli z řecké Soluně, jejich matka byla nejspíše slovanského původu, od ní se pravděpodobně naučili staroslověnštinu.

Cyril and Methodius

If you live in the Czech Republic, you certainly know that on 5. 7. it’s bank holiday. And in case you work here, I believe you like this day as you don’t have to go to work that day (that’s when this day is not Sunday, then it’s ‘only’ public holiday, not a day off. :-)). But why is it so significant? And what happened that day? You will find out in this article.

Why 5. 7.?

5. 7. is the day when we celebrate the arrival of apostles Cyril and Methodius. Cyril (also called Constantine) and Methodius came to Great Moravia (which was located in today’s Moravia, Slovakia and Hungary) probably in 863. In fact, they didn’t arrive on 5. 7. , nor did they do anything significant. Their arrival is celebrated in this day, though, and not only in the Czech Republic. It is because we commemorate burning of master Jan Hus a day later.

What are the reasons of their arrival?

Cyril and Methodius came to Great Moravia on the request of the emperor Michal III. Michal III. was asked for it by prince Rastislav, who then ruled Great Moravia. They had one main task: to preach the Christian faith, most of the people living here were pagans. It was not the main reason for them being invited here, though. The very main reason was power. :-) Rastislav wanted Great Moravia to be independent on other countries and for that reason he also needed independent church. Cyril and Methodius were supposed to help by bringing christianity in the country. Clever plan, right? :-)

Where did they come from?

Before arival to Moravia, Cyril created a new script – Glagolitic script (its descendant, Cyrillic, is used, for instance, by Russian speaking nations).

He created this script for language which is called the Old Slavic. Cyril and Methodius were brothers, came from Solun, Greece, their mother was most likely of Slavic origin and they probably learnt the Old Slavic from her.

Mise: úspěšná

Vytvoření nového písma, hlaholice, bylo pro šíření křesťanství důležité. Bratři totiž díky němu mohli vést bohoslužby ve staroslověnštině. Před příchodem Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu už bohoslužby probíhaly, ale byly vedeny v latině – jazyce, kterému Slované tehdy nerozuměli. Jazyk, který používali Cyril a Metoděj, tedy staroslověnština, byl i pro obyčejné lidi srozumitelný. Cyril a Metoděj byli tedy velmi úspěšní.

Pokud se chceš o jejich životě dozvědět více, doporučuju film Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů.

P.S.: Jestli se zajímáš o českou kulturu a studuješ češtinu, ráda ti s tím pomůžu. Zarezervuj si lekce tady. A nezapomeň se přidat do uzavřené facebookové skupiny.

Mission: successful

Creating of a new script, Glagolitic script, was very important for promoting of christianity. Thanks to the script, the brothers were able to conduct a church service in the Old Slavic. Services had already been held before the arrival of Cyril and Methodius, but they were held in latin – a language which Slavs did not understand. The language used by Cyril and Methodius, the Old Slavic, was comprehensible even for common people. The brothers were, therefore, successful.

In case you want to find out more about their lifes, I recommend you to watch the movie Cyril and Methodius – the Apostles of Slavs.

P.S.: If you are interested in Czech culture and study Czech, I will be happy to help you. Book your lessons here. And don’t forget to join the closed Facebook group.
SLOVNÍ ZÁSOBA / VOCABULARY:

státní svátek = bank holiday / public holiday
verozvěsti = apostles
hlásat křesťanskou víru = to preach the Christian faith
pohané = pagans
nezávislá církev = independent church
hlaholice = Glagolitic script
azbuka = Cyrillic
staroslověnština = the Old Slavic
vést bohoslužby = to conduct a church service
Zdroje obrázků: pixabay.com, flickr.com

Daniela Fenderlová

Jsem online lektorka češtiny pro cizince. Pomůžu ti mluvit dobře česky a poznávat Česko a českou kulturu. Více o mně se dozvíš tady.
Kurz zdarma
Chceš udělat něco pro svou češtinu? Chceš si zlepšit gramatiku?
Zaregistruj se na bezplatný kurz!