Souhlas s cookies
Ahoj! Na tomto webu jsou cookies (cukroví jsem už snědla).
Potvrdit všechny
Vybrat
Souhlas s cookies
Nastavení
Automaticky jsou zapnuté cookies, které jsou nepostradatelné pro správné zobrazení webu. Ty další jsou volitelné.
Funkční cookies
Technické uložení nebo přístup je nezbytně nutný pro legitimní účel umožnění použití konkrétní služby, kterou si odběratel nebo uživatel výslovně vyžádal, nebo pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací.
Analytické cookies
Disabled
Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Reklamní cookies
Disabled
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.

Za co Češi bojovali 17. 11. / What did Czechs fight for 17. 11.?

Daniela Virtelová
Lektoka češtiny

17. 11. je v České republice státní svátek. Slaví se Den boje za svobodu a demokracii. Zároveň je v tento den Mezinárodní den studentstva. Ve článku se dozvíš, jaké události vedli k tomu, že byl konec komunismu a začátek demokracie v České republice.

Rok 1939

Datum 17. 11. je spojený se dvěma roky - 1939 a 1989. Co se stalo v roce 1939?

Student Jan Opletal byl postřelený při demonstraci, která se konala v den 21. výročí vzniku Československé republiky (tehdy byla Česká republika a Slovensko jeden stát). Tato demonstrace sloužila zároveň k tomu, aby lidi řekli, že nesouhlasí s nacismem. Když Jan Opletal zemřel, studenti zorganizovali další demonstraci. Adolf Hitler potom nechal 17. 11. 1939 zavřít vysoké školy.

17. 11. is a bank holiday in the Czech Republic. We celebrate Struggle for freedom and democracy. At the same time it is an International Student's day at this day. In this article you will find out which events lead to end of communism and the start of democracy in the Czech Republic.

Year 1939

The date 17. 11. is connected with two years - 1939 and 1989. What happened in 1939?

A student Jan Opletal was shot during a demonstration, which was held on the day of 21st anniversary of Czechoslovakia (at that time Czech Republic and Slovakia was one state). This demonstration also served as an opportunity to say people don't agree with nazism. When Jan Opletal died, students organized another demonstration. Adolf Hitler then had universities cloed on 17. 11. 1939.


17. 11. je také Mezinárodní den studentstva
Rok 1989

V roce 1989, v době, kdy byl v Československé republice komunismus, byla další demonstrace, aby se připomněla smrt Jana Opletala a zavření vysokých škol. Tato demonstrace, která se konala o čtyřicet let později, tedy 17. 11. 1989, byla využitá i k tomu, aby demonstranti (= lidé, kteří jsou na demonstraci) řekli, že nesouhlasí s komunismem. Charakteristické pro tuto demonstraci je, že lidé při demonstraci cinkali (= dělali hluk) svými klíči. To mělo symbolizovat poslední zvonění pro komunismus.

Před touto demonstrací se v lednu 1989 konal tzv. Palachův týden. Jan Palach byl taky student. Upálil se v roce 1969, dvacet let před touto událostí, taky aby řekl, že nesouhlasí s komunismem.
Year 1989

In 1989, at the time when there was communism in Czechoslovakia, there was another demonstration to remember the death of Jan Opletal and closing of universities. This demonstration, which took a part 40 years later, 17. 11. 1989, was also used for demonstrators to say that they don't agree with communism. It is typical of this demonstration that people clinked with their keys during the demonstration. It was supposed to symbolize the last ring for communism.

Before this demonstration, so called Palach's week was held in January 1989. Jan Palach was also a student. He burnt himself in 1969, twenty years before this event, so that he said, too, he disagree with communism.
Lidé při demonstraci cinkali svými klíči
Sametová revoluce

A jak dopadla demonstrace 17. 11. 1989? Tato demonstrace byla povolená, ale demonstranti šli i do míst, kde demonstrace povolená nebyla. Byli obklíčení policisty (= policisté stáli okolo nich) a potom zmlácení obušky (= zbraň, která vypadá jako hůl, často ji používají policisté). Potom byly další demonstrace a stávky a nakonec i konec komunismu a začátek demokracie.

Této revoluci se říká sametová, protože nikdo během ní nebyl zraněný (kromě události, kdy policisté mlátili demonstranty obuškami) a nikdo nebyl zabitý.

Moc datumů, že ano? Tady je to chronologicky:
  • 1939 - Demonstrace k výročí založení Československa, smrt Jana Opletala, další demonstrace, 17. 11. 1939 zavření vysokých škol Adolfem Hitlerem.
  • 1969 - Jan Palach se upálil, aby řekl, že nesouhlasí s konunismem.
  • 1989 - V lednu připomenutí smrti Jana Palacha (tzv. Palachův týden), 17. 11. 1989 demonstrace k výročí zavření vysokých škol, začátek sametové revoluce.
Velvet revolution

And how did the demonstration of 17. 11. 1989 ended? This demonstration was permitted, but demonstrators also went to places where the demonstration wasn't allowed. They were surrounded by police and then beaten by batons. Then there were other demonstrations and strikes and at the end also the end of communism and the start of democracy.

This revolution is also called velvet revolution, because nobody was hurt during the revolution (apart from the event when police beat demonstrants with their batons) and nobody was killed.

Too many dates, right? Here it is in chronological order:
  • 1939 - Demonstration to mark the anniversary of the founding of Czechoslovakia, the death of Jan Opletal, another demonstration, 17. 11. 1939 Adolf Hitler's closure of universities
  • 1969 - Jan Palach burns himself to death to say he does not agree with conunism
  • 1989 - Commemorates the death of Jan Palach in January (so-called Palach Week), 17. 11. 1989 demonstration to mark the anniversary of the closure of universities, the start of the Velvet Revolution.
Demonstranti byli zmlácení obušky
Nový prezident a demokracie

V prosinci 1989 byl zvolený nový prezident - Václav Havel. Zároveň v České republice skončil komunismus a začala demokracie.

Po dlouhé době byly také otevřené hranice. V souvislosti s otevřením hranic používáme taky frázi „pád železné opony“. Železná opona byl název pro hranice mezi západním (= státy, kde byla demokracie) a východním blokem (= státy, kde byl komunismus) v době cca po druhé světové válce. 

Proč to píšu? Myslím si, že málokdo se zamýšlí nad tím, proč je dneska volno. Ale podle mého názoru je důležité si připomínat, že ne vždycky byla v České republice svoboda, a být za tu svobodu vděčný

P.S.: Jestli se zajímáš o českou kulturu a studuješ češtinu, ráda ti s tím pomůžu. Zarezervuj si lekce tady. A nezapomeň se přidat do uzavřené facebookové skupiny.
New president and democracy

In December 1989, a new president was elected - Václav Havel. At the same time, communism ended in the Czech Republic and democracy began.

After a long time, the borders were also open. We also use the phrase "fall of the Iron Curtain" in connection with the opening of borders. The Iron Curtain was the name given to the boundaries between western (= states where democracy was) and eastern bloc (= states where communism was) around the time after World War II. 

Why am I writing this? I don't think many people think about why it's a day off today. But in my opinion, it's important to remember that there hasn't always been freedom in the Czech Republic, and to be grateful for that freedom.

P.S.: If you are interested in Czech culture and study Czech, I will be happy to help you. Book your lessons here. And don’t forget to join the closed Facebook group.
SLOVNÍ ZÁSOBA / VOCABULARY:

státní svátek. = a bank holiday
Den boje za svobodu a demokracii = Struggle for freedom and democracy
Mezinárodní den studentstva = International Student's day
byl postřelený při demonstraci = was shot during a demonstration
nesouhlasí s nacismem = don't agree with nazism
nesouhlasí s komunismem = don't agree with communism
lidé při demonstraci cinkali svými klíči = people clinked with their keys during the demonstration
byli zmlácení obušky = were beaten by batons
této revoluci se říká sametová = this revolution is also called velvet revolution

Zdroje obrázků: frepik.com