Souhlas s cookies
Ahoj! Na tomto webu jsou cookies (cukroví jsem už snědla).
Potvrdit všechny
Vybrat
Souhlas s cookies
Nastavení
Automaticky jsou zapnuté cookies, které jsou nepostradatelné pro správné zobrazení webu. Ty další jsou volitelné.
Funkční cookies
Technické uložení nebo přístup je nezbytně nutný pro legitimní účel umožnění použití konkrétní služby, kterou si odběratel nebo uživatel výslovně vyžádal, nebo pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací.
Analytické cookies
Disabled
Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Reklamní cookies
Disabled
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
česky s dančou - blog
Mikuláš a další svatí/ Nikolas and other saints
Daniela Virtelová
Lektoka češtiny

V prosinci se v České republice slaví svátek celkem 3 svatých. Svatého Mikuláše (nebo Santu Clause) znají všichni - v některých zemích je dokonce hlavní postavou Vánoc (u nás je superstar Ježíšek). Víš ale, kdo byla svatá Barbora a svatá Lucie?

Jejich osudy byly podle legend taky zajímavé. Jedné z nich její otec useknul hlavu. Druhá si vydloubla oči. Proč? A co v tyto dny děláme? Odpovědi najdeš v článku. :)

Sv. Barbora

Svátek sv. Barbory se slaví 4. prosince.

Kdo byla sv. Barbora?

Podle legendy to byla dcera bohatého kupce (= obchodníka). Byla krásná a měla hodně nápadníků (= chlapců, kteří o ni měli zájem). Její otec ji proto zavřel do věže.

Barbora se mu za to pomstila tím, že se ve věži stala křesťankou (její otec neměl rád křesťany). Když to otec zjistil, chtěl ji zabít. Ona ale utekla a schovala se. Bohužel ale místo jejího úkrytu prozradil jeden pastýř (= člověk, který hlídá zvířata na louce). Otec Barboru chytil a mučil ji. Chtěl, aby přestala být křesťankou. To Barbora odmítla a tak ji otec popravil (= useknul ji hlavu).

Jaké dodržujeme tento den zvyky?

Na svátek svaté Barbory svobodné dívky trhají větvičky z třešní (říká se jim barborky), ty potom dají do vázy a čekají, jestli rozkvetou.

O větvičky se musí starat a každý den jim měnit vodu. Pokud větvička rozkvete do Štědrého dne, znamená to, že se dívka vdá. Pokud nerozkvete, nevdá se. V případě, že má dívka více nápadníků, dá do vázy více větviček. Každou větvičku potom pojmenuje po jednom chlapci. Jejím ženichem bude chlapec, jehož větvička vykvetla jako první.

Pokud je žena vdaná, může barborky sbírat taky a ozdobit jimi sváteční stůl.

Další způsob, jakým můžeme barborku použít, je předvídání šťastného měsíce. Pokud barborka vykvete například sedmý den po utržení, znamená to, že sedmý měsíc v následujícím roce pro nás bude šťastný.
A total of 3 saints are celebrated in the Czech Republic in December. St. Nicholas (or Santa Claus) is known to all - in some countries he is even the main character of Christmas (in our country, the superstar is baby Jesus). Do you know who St. Barbara and St. Lucy were, tough?

Their fates were also, according to legends, interesting. One of them was decapitated by her father. The other gouged out her eyes. Why? And what do we do these days? You'll find the answers in the article. :)

St. Barbora

St. Barbara's Day is celebrated on December 4. Who was St. Barbara? According to a legend, she was the daughter of a wealthy merchant. She was beautiful and had a lot of suitors. That's why her father shut her in the tower.

Barbara took a revenge by becoming a Christian in the tower (her father disliked Christians). When her father found out, he wanted to kill her. But she ran away and hid. Unfortunately, however, one shepherd revealed the location of her hiding place. Barbora's father caught her and tortured her. He wanted her to stop being a Christian. Barbara refused to do so, so her father executed her.

What are the traditions we  keep on this day?

On St. Barbara's Day, single girls pluck twigs from cherries (they're called "barborky"), then put them in a vase and wait to see if they bloom.

They have to take care of the twigs and change their water every day. If the twig blooms by Christmas Eve, it means the girl will get married. If she doesn't bloom, she won't get married. In case the girl has more suitors, she puts more twigs in the vase. He then names each twig after one boy. Her groom would be the boy whose twig blossomed first.

If the woman is married, she can pick up the "barborky", too, and decorate the holiday table with them.

Another way we can use "barborky" is by predicting a happy month. If, for example, the "barborka" blooms on the seventh day after being picked, it means that the seventh month of the following year will be a happy one for us.
 Pokud větvička rozkvete do Štědrého dne, znamená to, že se dívka vdá.
Sv. Mikuláš

6. prosince je svátek sv. Mikuláše, slavíme ho ale už 5. prosince.

Kdo byl sv. Mikuláš?

Mikuláš se narodil do rodiny křesťanů. Po smrti rodičů rozdal Mikuláš jejich majetek chudým a potom šel na pouť do Palestiny (= cesta, která má náboženský význam). 

V té době ale ve městě Myra (nyní Demre) zemřel biskup (= člověk, který je v čele církve) a novým biskupem se měl stát ten, kdo jako první vejde následujícího rána do chrámu. Jako první vešel Mikuláš. Nejdřív se biskupem stát nechtěl, ale nakonec místo přijal a byl biskupem až do své smrti. Byl oblíbený a známý svou dobročinností.

Jaké tradice jsou se svátkem sv. Mikuláše spojené?

V Česku chodí 5. prosince Mikuláš spolu s čertem a andělem za dětmi. Mikuláš a anděl symbolizují dobro, čert symbolizuje zlo. Pokud děti byly hodné, dají Mikuláš a anděl dětem sladkosti. Nejdřív ale Mikulášovi musí říct nějakou básničku. Pokud děti byly zlobivé, dostanou místo sladkostí bramboru a uhlí nebo si je čert vezme do pekla. 

St. Nicholas

St. Nicholas day is on December 6 but we celebrate it on December 5th.

Who was St. Nicholas?


St. Nicholas was born into a family of Christians. After his parents died, Nicholas gave away their property to the poor and then went on a pilgrimage to Palestine.

At that time, however, a bishop died in the town of Myra (now Demre) and the new bishop was to be the first to enter the temple the following morning. St. Nicholas was the first to enter. He did not want to become bishop at first, but eventually accepted the position and was bishop until his death. He was popular and well-known for his philanthropy.

What traditions are associated with St. Nikolas day?

In the Czech Republic on December 5, Nicholas, along with the devil and the angel, go to see the children. Nicholas and the angel symbolize good, the devil symbolizes evil. If the children were good, Nicholas and the angel would give the children sweets. First, though, he has to say a poem to St. Nicholas. If the children were naughty, they would get a potato and coal instead of sweets, or the devil would take them to hell.
Mikuláš a anděl symbolizují dobro, čert symbolizuje zlo.
Sv. Lucie

Svátek sv. Lucie se slaví 13. prosince.

Kdo byla sv. Lucie?

Svatá Lucie se narodila do bohaté rodiny. Už jako malá se rozhodla, že bude křesťankou a že bude navždy panna (= nebude mít nikdy sex). Její matka ji ale přesto zasnoubila s bohatým mužem. Když Lucie zjistila, že se mu líbí její oči, tak si je vydloubla a poslala mu je. Druhý den se ale stal zázrak: Lucii narostly nové, krásnější oči.

Ženich, kterého odmítla, řekl císaři, že Lucie je křesťanka. Císař byl odpůrce křesťanů (= neměl je rád, odmítal je). Lucie byla odsouzena k veřejné ztrátě panenství v nevěstinci (= dům, kde pracují prostitutky). Stal se ale další zázrak: nebylo možné ji tam odvézt. Nakonec byla mučena a probodnuta mečem.

Jaké tradice jsou spojené s tímto dnem?

Lucie je spojována s čistotou. Do tohoto dne by měli mít hospodyně (= ženy, které se starají o domácnost) uklizený dům. V den svaté Lucie by ale ženy (a muži) uklízet neměly.

S tímto dnem je také spojeno pořekadlo: „Lucie - noci upije.“ Co to znamená? Slunce začíná zapadat později, takže je odpoledne déle světlo.

✨ Máš rád(a) Vánoce? Chceš se o českých vánočních tradicích dozvědět víc a u toho si procvičit češtinu? Zaregistruj se do Adventního kalendáře, který je zdarma. ✨
St. Lucy

St. Lucy's day is celebrated on December 13.

Who was St. Lucy?

Saint Lucia was born into a wealthy family. Even as a child, she decided to be a Christian and to be a virgin forever. But her mother still engaged her to a rich man. When Lucie found out he liked her eyes, she gouged her eyes and sent them to him. But the next day, a miracle happened: Lucia grew new, more beautiful eyes.

The groom she rejected told the emperor that Lucy was a Christian. The emperor was an opponent of Christians. Lucie was sentenced to lose her virginity publicly in a brothel. But there was another miracle: it was impossible to drive her there. She was eventually tortured and stabbed with a sword.

What traditions are associated with this day?

Lucia is associated with purity. By this day, housekeepers should have a tidy house. On St Lucy's Day, however, women (and men) shouldn't be cleaning. There is also an saying associated with this day: "Lucy - she'll drink the night." What does that mean? The sun starts to go down later, so the light lasts longer in the afternoon.

✨ Do you like Christmas? Do you want to learn more about Czech Christmas traditions and practice your Czech? Sign up for a free Advent calendar. ✨
V den svaté Lucie by ženy (ani muži) uklízet neměly.
SLOVNÍ ZÁSOBA / VOCABULARY:

měla hodně nápadníků = had a lot of suitors
otec ji popravil = her father executed her
dívky trhají větvičky z třešní = girls pluck twigs from cherries 
šel na pouť = (he) went on a pilgrimage
ve městě zemřel biskup = a bishop died in the town
se rozhodla, že bude navždy panna = she decided to be a virgin forever
oči, si vydloubla = gouged her eyes
byl odpůrce křesťanů = (he) was an opponent of Christians
Zdroje obrázků: unsplash.com, pixabay.com