Souhlas s cookies
Ahoj! Na tomto webu jsou cookies (cukroví jsem už snědla).
Potvrdit všechny
Vybrat
Souhlas s cookies
Nastavení
Automaticky jsou zapnuté cookies, které jsou nepostradatelné pro správné zobrazení webu. Ty další jsou volitelné.
Funkční cookies
Technické uložení nebo přístup je nezbytně nutný pro legitimní účel umožnění použití konkrétní služby, kterou si odběratel nebo uživatel výslovně vyžádal, nebo pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací.
Analytické cookies
Disabled
Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Reklamní cookies
Disabled
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.

4 symboly českých Vánoc / 4 symbols of Czech Christmas

Daniela Virtelová
Lektoka češtiny

Blíží se 1. adventní neděle a s ní i zapálení první adventní svíčky. Proč vyrábíme adventní věnec? A jaké další věci symbolizují české Vánoce? Dej mi pár minut a vysvětlím ti to. :)

Jmelí

Zvyk zavěšovat jmelí se do České republiky dostal z Anglie.

Větvička se zavěšuje tak, abychom pod ní mohli projít a políbit se. Nejčastěji se zavěšuje na lustr nebo nad dveře. Páru, který se pod jmelím políbí, přinese lásku.

Na trzích se prodává zelené, zlaté nebo stříbrné jmelí. Pokud jmelí dostaneme jako dárek, přinese nám navíc štěstí. To neplatí, pokud si jmelí koupíme. Jmelí by také mělo mít co nejvíce bílých bobulek, ty jsou symbolem štěstí a peněz. Každé vánoční jmelí by mělo viset až do dalších Vánoc, teprve potom se má sundat a spálit a zavěsit nové.
The 1st Advent Sunday approaches, and with it the lighting of the first Advent candle. Why are we making Advent wreath? And what other things symbolize Czech Christmas? Give me a few minutes and I'll explain. :)

Misteltoe

The habit of hanging mistletoe came to the Czech Republic from England.

The twig hangs so we can walk under it and kiss one another.
It is most often hung from a chandelier or above a door. It will bring love to a couple who kiss under the mistletoe.

The markets sell green, gold or silver mistletoe. If we get mistletoe as a gift, it will bring us extra happiness. That's not true if we buy it. Mistletoe should also have as many white berries as possible, these are symbols of happiness and money. Each Christmas mistletoe should hang until the next Christmas, only after next Christmas it should be taken off and burned, and new one hung up.
Jmelí by mělo mít co nejvíce bílých bobulek.
Adventní věnec

Adventní věnec je nejtypičtějším symbolem adventu. Jeho tvar symbolizuje koloběh. Jsme na konci roku, uzavíráme jedno období a připravujeme se na další. Adventní věnec má čtyři svíčky, které by měly být ve tvaru čtverce, protože reprezentují čtyři světové strany (sever, jih, východ, západ) a čtyři roční období (jaro, léto, podzim, zima).

První svíčku zapalujeme první adventní neděli. Každou adventní neděli se zapálí další svíčka. Svíčky by se měly zapalovat proti směru hodinových ručiček, protože když se něco uzavírá, musí se to dělat tímto způsobem.

Důležitá je také barevná symbolika adventního věnce. Na věnci by měla být zelená barva, která symbolizuje přírodu, zdraví a peníze. Proto se věnce nejčastěji vyrábí z jehličí. Další barva, která by na věnci měla být, je červená barva - ta reprezentuje krev Ježíše Krista, sílu a lásku.

Advent wreath

The Advent wreath is the most typical advent symbol. Its shape symbolizes the cycle. We are at the end of the year, closing one period and preparing for the next. The Advent wreath has four candles, which should be in the shape of a square because they represent four world sides (north, south, east, west) and four seasons (spring, summer, autumn, winter).

We light the first candle on the first Sunday of Advent. Every Advent Sunday, another candle is lit. Candles should be lit counterclockwise, because when something closes, it has to be done this way.

The colorful symbolism of the Advent wreath is also important. The wreath should have a green color that symbolizes nature, health and money. This is why wreaths are most commonly made from needles. Another colour that should be on the wreath is red - it represents the blood of Jesus Christ, strength and love.
Zelená barva na adventním věnci symbolizuje přírodu, zdraví a peníze.
Betlém

Betlém zobrazuje příběh narození Ježíše Krista.

Podle Bible Marie neměla nikdy sex. Otěhotněla ještě předtím, než si vzala Josefa. Byla tedy panna. Proto když o ní mluvíme, mluvíme o ní jako o Panně Marii. Ježíš senarodil ve chlévě. Marie s Josefem totiž cestovala do Betléma a když tam přišli, nebylo nikde jinde žádné ubytování. Po narození ho Panna Marie dala do jeslí, které ve chlévě byly. V okamžiku, kdy se narodil, se na nebi objevila hvězda, která říkala, že se narodil Spasitel.

Betlém většinou obsahuje malého Ježíška, Pannu Marii, Josefa, jesličky, zvířata a padající hvězdu. Můžeš ho vidět na náměstích, kde jsou postavy v životních velikostech, ale taky v českých domácnostech.

Malá poznámka na závěr. Před Vánoci hodně z nás uklízí a je z toho ve stresu. Proto v Čechách říkáme: „Nezapomeň, Ježíšek se narodil ve chlévě, tak tolik neuklízej, ať se u vás cítí jako doma.“ Tahle rada odkazuje na český idiom „Vypadá to jako ve chlívku!“. Pokud je někde bordel „jako v chlívku“, znamená to, že je tam velký bordel.
Nativity scene

Bethlehem depicts the story of the birth of Jesus Christ.

According to the Bible, Mary never had sex. She got pregnant before she married Joseph. She was a virgin, then. That's why when we talk about her, we refer to her as the Virgin Mary. Jesus was born to her in a barn. For Mary and Joseph travelled to Bethlehem, and when they came there was no accommodation anywhere else. After his birth, the Virgin Mary put him in a crib that was in the barn. The moment he was born, a star appeared in the sky saying a Savior had been born.

The Nativity scene mostly contains the baby Jesus, the Virgin Mary, Joseph, crib, animals and a shooting star. You can see him in the squares, where the figures are in life size, but also in Czech households.

A small point to conclude. A lot of us clean up before Christmas and it's stressful. That's why in The Czech Republic we say: "Remember, Baby Jesus was born in a barn, so don't clean so much, make him feel at home." This advice refers to the Czech idiom "Je tady bordel jako ve chlívku!" (= "It looks like a pigsty!"). If there is a mess "jako ve chlívku!" (= like a pigsty) it means there is a big mess.
Betlém většinou obsahuje malého Ježíška, Pannu Marii, Josefa, jesličky, zvířata a padající hvězdu.
Vánoční stromeček

V České republice se vánoční stromky zdobily nejprve ve městě, byl to zvyk bohatých lidí. Až později se tato tradice přesunula na venkov. Dříve se zdobil jablky, sušeným ovocem, cukrovím, perníčky, ořechy, svíčkami, dnes se zdobí řetězy, koulemi, světýlkami a čokoládovými figurkami.

Domů si nosíme hlavně jedle, někdy taky smrk a borovici, případně umělý stromek. Každá domácnost zdobí stromek jindy, někdo na Štědrý den, někdo už dříve. Stromek se sundavá na Tři krále. 

Pozor - pokud žiješ v České republice a plánuješ nakoupit vánoční stromek až po Štědrém dnu, protože slavíš Vánoce později, je možné, že už žádný vánoční stromeček neseženeš.

✨ Už se těšíš na Vánoce? Chceš se o českých vánočních tradicích dozvědět víc a u toho si procvičit češtinu? Zaregistruj se do Adventního kalendáře, který je zdarma. ✨
Christmas tree

In the Czech Republic, Christmas trees were first decorated in the city, it used to be a habit of rich people. It was only later that the tradition shifted to the countryside. Formerly decorated with apples, dried fruits, candy, gingerbread, nuts, candles, today decorated with chains, balls, lights and chocolate figurines.

We bring home mainly fir, sometimes spruce and pine, or artificial tree. Every household decorates the tree another time, someone on Christmas Eve, someone before. The tree comes down on the Three Kings. 

Watch out - if you live in the Czech Republic and plan to buy a Christmas tree after Christmas Eve because you celebrate Christmas later, it's possible you won't get another Christmas tree.

✨ Are you looking forward to Christmas? Do you want to learn more about Czech Christmas traditions and practice your Czech? Sign up for a free Advent calendar. ✨
Někdo zdobí stromeček až na Štědrý den, někdo dříve.
SLOVNÍ ZÁSOBA / VOCABULARY:

jmelí = misteltoe
zavěšuje se na lustr = it is hung from a chandelier
adventní věnec = advent wreath
betlém = Nativity scene
svíčku zapalujeme = we light the first candle
narodil se ve chlévě = (he) was born in a barn
dala ho do jeslí = put him in a crib 
narodil se Spasitel = a Savior had been born
Vypadá to jako ve chlívku! = It looks like a pigsty!
vánoční stromeček = Christmas tree
vánoční stromky se zdobily = Christmas trees were decorated
Zdroje obrázků: unsplash.com