Souhlas s cookies
Ahoj! Na tomto webu jsou cookies (cukroví jsem už snědla).
Potvrdit všechny
Vybrat
Souhlas s cookies
Nastavení
Automaticky jsou zapnuté cookies, které jsou nepostradatelné pro správné zobrazení webu. Ty další jsou volitelné.
Funkční cookies
Technické uložení nebo přístup je nezbytně nutný pro legitimní účel umožnění použití konkrétní služby, kterou si odběratel nebo uživatel výslovně vyžádal, nebo pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací.
Analytické cookies
Disabled
Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Reklamní cookies
Disabled
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.

Jak oslavit Velikonoce v České republice? /
How to celebrate Easter in the Czech republic?

Velikonoce jsou nejvýznamějším křesťanským svátkem. Oslavuje se zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Protože v minulosti mělo křesťanství na českou kulturu velký vliv, dodržují se dodnes některé křesťanské tradice i v ateistických rodinách. Jaké jsou ty nejčastější? To se dozvíš v dnešním článku.

Pomlázka

Pletení pomlázky je neznámější velikonoční tradice. Chlapci a muži pletou pomlázku z větviček mladé vrby. Na velikonoční pondělí potom navštěvují dívky a ženy, vyšlehají je (někdo používá sloveso „šupat/vyšupat“ nebo „mrskat/vymrskat“) a zpívají přitom velikonoční koledy.

Dělají to proto, aby ženy neuschly a byly mladé. Pomlázka je od slova „omladit“ (= učinit mladým). Ženy jim za odměnu dají malovaná vejce – kraslice (více viz níže). Obvykle jim adjí také panáka (= skleničku tvrdého alkoholu, někdy se používá slovo „štamprle“ nebo „frťan“, všechny výrazy jsou expresivní). Pokud ale muž přijde pozdě, může ho žena polít vodou. Když je přestupný rok, mohou chodit i ženy mrkat muže. Mnoho žen to ale nedělá. Někteří cizinci si myslí, že je to zvláštní zvyk, protože muži ženy mlátí a ještě za to dostanou vajíčka. :-) Ve skutečnosti je ale šlehání spíše symbolické a ani nebolí. :-) A i když už lidé nevěří, že ženy skutečně získají z vrby energii, je to společenská událost, díky které se setkají přátelé a známí, kteří se dlouho neviděli.

Text můžeš procvičit tady.
Easter is the most significant Christian feast. It commemorates the resurrection of Jesus Christ.

Because of the fact that Christianity influenced Czech culture a lot in the past, some of the Christian traditions are kept even in atheist families to this day.

Easter whip

Easter whip braiding is the most famous Easter tradition. Boys and men braid easter whip from pussy willow twigs. On Easter Monday, they visit girls and women, whip them, and sing Easter carols at the same time.

They do it so that women don’t dry up and stay young. The word „pomlázka“ (= whip) is derived from the word „omladit“ (= make younger). Women give them painted eggs – „kraslice“ in exchange (see more below). They also usually give them a shot. However, if a man comes late, a woman can spill water on him. During the lap year, women can go and whip men, too. Not many women do that, though. Some foreigners think this is a strange habit because not only men hit women, but also they get eggs in exchange. :-) In reality, whipping is just symbolic and doesn’t even hurt. :-) And even though people don’t believe that women really gain energy from the willow, it is a social event thanks to which friends and acquaintances, who haven’t seen one another for a long time, meet.
Pomlázka
Pomlázka / Easter whip
Zdobení vajec

Ženy a dívky na Velikonoce zdobí vajíčka, která jsou buď vařená nebo vyfouknutá. Vařená vejce se dávají za odměnu koledníkům, kteří ženy vyšlehají pomlázkou, aby byly mladé. Vyfouknutá vejce se používají na ozdobení domácnosti. Ozbobeným vejcím se říká kraslice. Ženy pomalovávají vejce různými symboly, nebo je celá nabarví. Vejce se nabarví tak, že se dá uvařit do vody, ve které je například slupka od cibule nebo kurkuma. V dnešní době se používají i chemické varianty. V obchodech se také prodávají samolepky s velikonočními symboly, které ženy mohou na vejce nalepit, pokud nemají čas vajíčka nabarvit nebo pomalovat. Dříve ženy dávali červené kraslice mužům, o které měly zájem. :-)

Text můžeš procvičit tady.
Eggs decorating

Women and girls decorate eggs that are either boiled or blown out at Easter. Boiled eggs are given as a reward to the carollers who whip women in order for them to be young. Blown-out eggs are used for home decorating. Decorated eggs are called „kraslice“. Women paint the eggs with a variety of symbols or dye them. You can dye the eggs by boiling them in water where you have placed for instance onion skin or turmeric. Chemical variations are used nowadays, too. You can also buy stickers with Easter symbols in the shops that you can stick on the eggs in case you don’t have time to dye or paint the eggs. In the past, women gave red „kraslice“ to men they were interested in. :-)
Kraslice
Kraslice / Painted eggs
Beránek a zajíček

Beránek a zajíček se používají jednak na dekoraci, jednak je můžeme upéct. Častěji se peče beránek. Neznám domácnost, ve které by velikonoční beránek chyběl. Tradičně se beránek zdobí mašlí. V křesťanství beránek symbolizuje Ježíše Krista, který se obětoval, aby spasil (= zachránil) lidstvo. Zajíček je symbolem plodnosti a nového života. V některých rodinách děti hledají čokoládová vajíčka, která schoval zajíček. Tato tradice do České republiky přišla z Německa.

Text můžeš procvičit tady.

P.S.: Jestli se zajímáš o českou kulturu a studuješ češtinu, ráda ti s tím pomůžu. Zarezervuj si lekce tady. A nezapomeň se přidat do uzavřené facebookové skupiny.
Lamb and bunny

A lamb and a bunny are used for decoration, but we can also bake them. We bake a lamb more often. I don’t know any household that would not have an Easter lamb. It is traditionally decorated with a ribbon. In Christianity, it symbolizes Jesus Christ who sacrificed himself in order to redeem humanity. A bunny is a symbol of fertility and new life. In some families, children look for chocolate eggs that are hidden by a bunny. This tradition came to the Czech republic from Germany.

P.S.: If you are interested in Czech culture and study Czech, I will be happy to help you. Book your lessons here. And don’t forget to join the closed Facebook group.
Velikonoční beránek
Velikonoční beránek / Easter lamb
SLOVNÍ ZÁSOBA / VOCABULARY:

Velikonoce = Easter
Zmrtvýchvstání Ježíše Krista = the resurrection of Jesus Christ
Křesťanské tradice = Christian traditions
Pletení pomlázky = easter whip braiding
Zvětviček mladé vrby = from pussy willow twigs
Vyšlehají je = whip them
Zpívají velikonoční koledy = sing Easter carols
Aby ženy neuschly = so that women don’t dry up
Dají jim panáka = give them a shot
Přestupný rok = lap year
Zdobí vajíčka = (they) decorate eggs
Pomalovávají vejce = paint the eggs
Nabarví je = dye them
Zdobí se mašlí = (it) is decorated with a ribbon
Obětoval se = sacrificed himself
Aby spasil lidstvo = in order to redeem humanity

Je symbolem plodnosti = (it) is a symbol of fertility

Zdroj obrázků: pixabay.com

Daniela Fenderlová

Jsem online lektorka češtiny pro cizince. Pomůžu ti mluvit dobře česky a poznávat Česko a českou kulturu. Více o mně se dozvíš tady.
Kurz zdarma
Chceš udělat něco pro svou češtinu? Chceš si zlepšit gramatiku?
Zaregistruj se na bezplatný kurz!