Souhlas s cookies
Ahoj! Na tomto webu jsou cookies (cukroví jsem už snědla).
Souhlas s cookies
Nastavení
Automaticky jsou zapnuté cookies, které jsou nepostradatelné pro správné zobrazení webu. Ty další jsou volitelné.
Funkční cookies
Technické uložení nebo přístup je nezbytně nutný pro legitimní účel umožnění použití konkrétní služby, kterou si odběratel nebo uživatel výslovně vyžádal, nebo pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací.
Analytické cookies
Disabled
Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Reklamní cookies
Disabled
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
česky s dančou - blog
Škola začíná! / School starts!
Mony
Lektoka češtiny

Jsem lektorka angličtiny a češtiny pro cizince. Vystudovala jsem angličtinu a učitelství češtiny jako cizího jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a mám více než 10 let praxe. V lekcích češtiny připravuji svoje studenty na jazykové zkoušky, ale hlavně jim pomáhám, jak se v České republice neztratit.

Ve volném čase ráda sportuju, jsem fanynka muziky, miluju přírodu, vandry, spaní pod širákem a taky svoje dva psy Bugynu a Lemmyho, kteří jsou ti nejlepší parťáci na vandry!


Léto pomalu končí a v září českým dětem začíná škola. I když už dávno nejsem studentka, ráda vzpomínám na základní školu (kolokviálně na „základku“), na předměty, které jsme se tam učili, na moje spolužáky a na učitele. Znáte školní předměty v češtině? A znáte jejich kolokviální formy, které používají hlavně žáci ve škole?

Oblíbené předměty

Na základce mě nejvíc bavily jazyky – angličtina a čeština byly moje parketa. V tu dobu jsem mě ale vůbec nenapadlo, že bych se v budoucnu stala učitelkou, to v žádném případě. Ve škole jsem se taky učila němčinu, ale musím říct, že mě moc nenadchla a během let jsem ji úplně zapomněla. Můj další oblíbený předmět byla biologie, měla jsem totiž moc ráda zvířata. Český ekvivalent slova „biologie“ je „přírodopis“. Přírodopis mi fakt šel, na základce jsem přemýšlela, že bych ho i studovala na vysoké škole. Ale člověk míní, pánbůh mění, biologii jsem nakonec nestudovala.

Co mě tolik nebavilo

Další přírodní vědy, které jsme každý rok našli na našem rozvrhu, mě ale tolik nebavily. Matematika (krátce „matika“) byla pro mě děsná nuda. V matice jsme počítali příklady, sčítali, odečítali, násobili a dělili, ale to nebylo nic pro mě. Fyzika byla pro mě noční můra a chemie se mi zdála dost složitá. Stejně tak mě vůbec nebavila tělesná výchova (nebo taky „tělocvik“). Gymnastiku jsem vůbec neovládala, v atletice jsem nevynikala. Myslím, že moje učitelka tělocviku by si nikdy nepomyslela, že ze mě dnes bude nadšená sportovkyně!

Summer is slowly coming to an end and Czech children start going to school in September. Even though I am no longer a student, I like to remember primary school, the subjects we studied there, my classmates and teachers. Do you know school subjects in Czech? And do you know their colloquial forms that are used mainly by the pupils at school?

Favourite subjects

At primary school, I enjoyed languages the most - English and Czech were my favorite languages. At that time, I had no idea that I would become a teacher in the future, no way. I also learned German at school, but I have to say that it didn't really excite me and I completely forgot it over the years. My other favorite subject was biology, because I really liked animals. The Czech equivalent of the word "biology" is "přírodopis". I really liked biology, in elementary school I thought about studying it at university. But man proposes, God disposes, I didn't study biology after all.

Subjects I didn't enjoy that much

However, I didn't enjoy the other sciences that we found on our schedule every year. Mathematics was terribly boring for me. In math we counted arithmetical problems, added, subtracted, multiplied and divided, but that was nothing for me. Physics was a nightmare for me and I found chemistry quite complicated. Likewise, I did not enjoy physical education (P.E.) at all. I didn't master gymnastics at all, I didn't excel at athletics. I don't think my P.E. teacher would have thought that I would be an enthusiastic athlete today!

Angličtina a čeština byly moje parketa.
Ostatní předměty

Zeměpis byl docela zajímavý předmět. Pracovali jsme s mapou, naučili jsme se hromadu informací o cizích zemích a jejich hlavních městech. V občanské výchově (my tomuto předmětu říkali „občanka“) jsme se učili o České republice, jejím politickém systému, o právu, Evropské unii, dostali jsme základy filozofie a etiky. V dějepise jsme se učili o české historii i historii světa. V informace jsme se zase učili pracovat s počítačem.

Hudební výchova (kolokviálně „hudebka“) nebyl můj nejoblíbenější předmět. Sice jsem hrála na hudební nástroj, ale ve škole jsme museli zpívat. A já jsem strašná zpěvačka. Výtvarná výchova (zkráceně „výtvarka“) byl můj šálek čaje! Milovala jsem kreslení a malování, chodila jsem i na speciální kurzy. Myslím, že jsem na základce byla docela šprtka, ráda jsem se učila a měla jsem dobré známky. Měla jsem tam hodně kamarádů a s některými se setkávám dodnes. Na základku mám moc hezké vzpomínky.

A co vy?
Máte hezké vzpomínky na základní školu?
Jaké předměty jste měli na rozvrhu na základní škole?
Které předměty vás bavily a šly vám?
Které předměty se vám zdály nudné?

Líbil se ti článek? Sleduj Monču na Instagramu:
https://www.instagram.com/czechwithmony/
Other subjects

Geography was quite an interesting subject. We worked with a map, learned a lot of information about foreign countries and their capitals. In civics, we learned about the Czech Republic, its political system, law, the European Union, we were given the basics of philosophy and ethics. In history, we learned about Czech history and world history. In IT, we learned to work with the computer.

Music was not my favorite subject. Although I played a musical instrument, we had to sing at school. And I am a terrible singer. Art was my cup of tea! I loved drawing and painting, I also attended special courses. I think I was quite a nerd, I liked studying and I got good marks. I had a lot of friends there and I still meet some of them to this day. I have fond memories of primary school.

And what about you?

Do you have fond memories of primary school?
What subjects did you have on your timetable in elementary school?
Which subjects did you enjoy and were good at?
Which subjects did you find boring?


Did you like the article? Follow Monča on Instagram:
https://www.instagram.com/czechwithmony/
Výtvarná výchova byl můj šálek čaje!
Procvič si slovní zásobu:
Practise vocabulary:
Zdroje obrázků: pixabay.com